Gizlilik Politikası

Ebeveynlerini/Vasilerini kişisel veri işleme faaliyetlerimizle ilgili olarak bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Ancak her halde 18 yaşından küçükseniz sizler de işbu Aydınlatma Metni’ni Ebeveynlerinize/Vasilerinize okutmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Öte yandan bizimle herhangi bir kişisel verinizi paylaşmadan ve/veya bize herhangi bir materyal/bilgi/belge göndermeden önce, Ebeveynlerinize/Vasilerinize danışmanız gerektiğini lütfen unutmayınız.

İşbu Aydınlatma Metni’nin içeriği aşağıdaki şekildedir:

 • Hangi Tür Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?
 • Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız Nelerdir?
 • Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuka Uygunluk Sebeplerine Dayanarak İşlemekteyiz?
 • Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Toplamaktayız?
 • Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarmaktayız?
 • İlgili Kişi Olarak Yasal Haklarınız Nelerdir?
 • Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi Nedir?
 • Kişisel Verilerinizi Koruma Yöntemlerimiz Nelerdir?
 • Bize nasıl ulaşabilirsiniz?
 • Hangi Tür Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

Veri sorumlusu olarak doğrudan ya da veri işleyenlerimiz aracılığıyla Öğrencilerimize ve Ebeveynlerine/Vasilerine ilişkin işlemiş olduğumuz kişisel veriler aşağıdaki şekildedir:

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Adınız, soyadınız, yaşınız, cinsiyetiniz, adresiniz, telefon numaranız, de-posta adresiniz ve gerekli kayıt bilgileri.
 • Ödeme Bilgileri: Banka hesap bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz. (Bu bilgileri ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla toplamakta, ancak ödemenin gereğine uygun bir şekilde yapılması halinde silmekte ve kaydetmemekteyiz.)
 • Eğitim Bilgileri: Yabancı dil (örneğin İngilizce) seviyeniz, seviyenize dair değerlendirme ve not bilgileri. (Bu bilgiler Öğrencilerimizin yabancı dil seviyesini tespit etmek, uygun derslerin verilmesi ve çalışma programlarının oluşturulmasını sağlamak ile Öğrencilerimizin bu kapsamdaki gelişimlerini takip etmemize yardımcı olmaktadır.)

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Öğrencilerimizin belirtmek istediği özel sağlık sorunları ve varsa gıda alerji bilgileri. (Bu tür verilerin hassas veriler olduğunu bilmekte ve bu verileri toplarken mevzuatın ve Kanun’un öngördüğü standartları yerine getirmekteyiz. Açık rızanız uyarınca bu verileri işlemekteki amacımız, Hizmetlerimizi sunarken- özellikle eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz esnasında- sağlığınız ile ilgili gerekli tüm önlemleri almaktır.)
 • İçerik Bilgileri: Helen Doron Early English Franchise Sistemi merkezi çalışanları ve idari kadrolar ile öğretmenlerimiz (“HD Üyeleri”) tarafından internet ortamında sunduğumuz Hizmetler içerisine, sizlerden alınan açık rızaya uygun olarak, kişisel verilerinizi de içerebilecek belirli ilânlar yüklenebilmekte ya da başka yollarla Öğrencilerimize ait referanslar, fotoğraflar, bloglar, videolar ve başka içerikler (“İçerikler”) koyabilirler. Bizle birlikte başka kullanıcıların da internet ortamında sunduğumuz hizmetler veya başka platformlar kanalıyla kamuya arz edilen İçerikleri görebildiğini ve paylaşabildiğini belirtmek isteriz.
 • Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • Hizmetlerimiz için gerekli olan kayıt sürecini yürütmek ve öğrenci hesabınızı oluşturmak,
 • Türkiye’de franchise anlaşmamız olan eğitim kurumlarımız bünyesinde Hizmetlerimizin sunulmasını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin yabancı dil seviyesini değerlendirmek ve ilerlemesini takip etmek, gerekli görmemiz halinde ek kurslara katılımını sağlamak
 • Öğrencilerimiz için en uygun eğitim öğretim kursunu seçmek, bu kapsamda size en yakın yabancı dil öğrenme merkezi bulunmasında yardımcı olmak
 • Ebeveynlerin ve Öğrencilerimizin destekleyici ürünler satın almalarına izin vermek,
 • Hizmetlerimizin belirli özelliklerine erişiminizi tespit etmek ve doğrulamak,
 • Hizmetlerimizi sosyal medya platformları, broşürler, İnternet siteleri, pazarlama kampanyaları aracılığıyla reklam ve pazarlama yapmak,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek, yükseltmek ve özelleştirmek için iç muhasebe ve kalite kontrol işlemleri vasıtasıyla araştırma veya analiz yapmak,
 • Öğrencilerimizin ve Ebeveynlerin / Vasilerin sorularına yanıt vermek ve onlarla iletişim kurmak,
 • İç muhasebe ve kalite kontrol işlemleri yapmak,
 • Öğrencilerimiz ve Ebeveynler / Vasiler ile iletişimimizi kolaylaştırmak ve süreklileştirmek ve olası taleplerine yanıt vermek,
 • Hizmetlerin dürüstlüğünü ve doğruluğunu olumsuz etkileyebilecek veya tehlikeye atabilecek nitelikteki yasadışı eylemleri veya benzeri başka eylem ve faaliyetleri tespit etmek ve önlemek,
 • İlgili kanunlara, yönetmeliklere veya başka resmi makam emirlerine uygun olarak ihlâlleri soruşturmak ve politikalarımızı hayata geçirmek veya bir celp, müzekkere veya benzeri kanuni taleplere ve süreçlere uymak ya da resmi makamların taleplerine cevap vermek,
 • (Öğrencilerimizin 18 yaşından küçük olduğu durumlarda) Ebeveynlerin / Vasilerin irtibat bilgilerini kullanmak ve Öğrencilerimizin Hizmetlerden yararlanması için onların açık rızasını almak.

 

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuka Uygunluk Sebeplerine Dayanarak İşlemekteyiz?

Öğrencilerimizin ve Ebeveynlerin/Vasilerin kişisel verilerini işlerken Kanun’un 5. ve 6.maddesinde düzenlenen veri işleme şartlarına (hukuka uygunluk sebeplerine) dayanmaktayız. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

 • Öğrencinin veya Ebeveyn(ler)inizin / Vasi(ler)inizin Açık Rızası

İlk olarak belirtmek isteriz ki kişisel verilerinizi işlerken Kanun’un 5/2. ve 6.maddelerinde düzenlenen istisnai veri işleme şartlarına dayanamadığımız durumlarda ve Kanun uyarınca gerekli olması halinde açık rızanızı almakta ve verdiğiniz açık rızanıza uygun olarak kişisel verilerinizi işlemekte ve aktarmaktayız. Kanun uyarınca açık rızanın alınmasının gerekli olduğu durumlarda (KVKK madde 5/1) Öğrencilerimiz adına gerçekleştireceğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerini, ancak ilgili Öğrencimizin Ebeveynlerinin/Vasilerinin açık rızasının alınması halinde ve bu açık rızaya uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Bu sebeple veri sorumlusu olarak, Kanun uyarınca açık rızanın alınmasının gerekli olduğu durumlarda Ebeveynlerinizden/Vasilerinizden Açık Rıza Metni: Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarımı kanalıyla açık rızalarını talep etmekteyiz. Bu kapsamda, 18 yaşından küçükseniz, belirli kişisel veri işleme faaliyetlerimiz için mutlaka Ebeveynleriniz/Vasilerinizin açık rızasının alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Yukarıda yer alan işleme amaçlarımızda da belirttiğimiz üzere başta alerji bilginiz olmak üzere gerekli olan özel nitelikli kişisel verilerinizi sizlerin veya ebeveyn/vasilerinizin açık rızasına uygun olarak işlemekteyiz.

Ayrıca gerekli olması halinde reklam ve pazarlama amacıyla işlediğimiz ve aktardığımız içerik bilgilerinizi de yine sizlerin ve/veya Ebeveynlerinizin/Vasilerinizin açık rızasına uygun olarak işlemekteyiz. Veri sorumlusu olarak başta Öğrencilerimize ve Ebeveynlerine/Vasilerine pazarlama amaçlı gönderdiğimiz iletiler olmak üzere reklam ve pazarlama amaçlı yürüttüğümüz faaliyetlerimizde Öğrencilerimizin kişisel verilerini işlerken ve paylaşırken sizlerden veya Ebeveynlerinizden/Vasilerinizden bu kapsamda almış olduğumuz açık rıza beyanlarına dayanmaktayız.

Belirtmek isteriz ki, kişisel verilerinizi işlemek için aldığımız açık rıza beyanınızı bizimle iletişime geçerek her zaman geri alabilirsiniz; böyle bir durumda ilgili kişisel veri işleme faaliyetine derhal son vermekte ve söz konusu kişisel verilerinizi silmekteyiz.

 • Açık Rıza Dışındaki Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz
 • Kimlik Bilgileri, Ödeme Bilgileri ve Eğitim Bilgileri başlığı altında belirttiğimiz kişisel verilerinizi başta eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi yürütmek ve bu kapsamdaki Hizmetimizi sunmak amacıyla gerekli oldukları için işlemekteyiz. Bu kapsamda bize sağladığınız bu kişisel verileri “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” (KVKK madde 5/2c’de belirtildiği üzere) hukuka uygunluk sebebine dayanarak işliyoruz.
 • Başta eğitim sektörünün gerektirdiği yürürlükteki yasal düzenlemelere uymak ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek, gerektiğinde yasal/idari makamların taleplerini karşılamak ve talep halinde ilgili bilgi ve belgeleri gerekli makamlara aktarmak amacıyla kişisel verilerinizi ’’Kanunlarca açıkça öngörüldüğü durumlarda’’ (KVKK madde 5/2a’da belirtildiği üzere) ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.’’ (KVKK madde 5/2ç’de belirtildiği üzere) kapsamında işlemekte ve aktarmaktayız.
 • Olası bir uyuşmazlık halinde şirketimiz ve bileşenlerimiz hakkında gerekli savunmanın yapılması, olası hak ve alacaklarımızın korunması amacıyla kişisel verilerinizi “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” (KVKK madde 5/2e’de belirtildiği üzere) uyarınca işlemekte ve aktarmaktayız.
 • Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Toplamaktayız?

 

Kişisel verilerinizi Hizmetlerimizin ifa edilmesi amacıyla kayıt süreçlerinde kullandığımız dijital ve fiziki başvuru formları, yabancı dil değerlendirme notları, internet sitemiz (https://www.helendoron.com.tr), mobil uygulamalarımız ve sosyal medya platformlar vasıtasıyla tam ve kısmen otomatik yollarla topluyor ve işliyoruz.

 1. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
 • Kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçlarına ek olarak ticari operasyonlarımızda gerekli üçüncü kişilerden yardım almak, şirketimiz için faydalı olabilecek araştırma, teknik tanılama ve analiz çalışmalarının yapılmasını sağlamak, pazarlama politikamıza uygun olarak tanıtım ve bilgi materyallerinin iletilmesi ve dağıtılmasını organize etmek ve sözleşmesel ilişkilerimiz uyarınca müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama faaliyetleri, danışmanlık, profesyonel, güvenlik, depolama, barındırma ve diğer ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla yurt içindeki ve (açık rızanızın varlığı halinde) yurt dışındaki Helen Doron İngilizce Franchise Sisteminin üyeleri ve ortaklarına, grup şirketlerimize, hizmet sağlayan anlaşmalı üçüncü firmalara, danışman ve denetçilerimize ve iş ortaklarımıza aktarmaktayız.
 • Buna ek olarak, kişisel verilerinizi başta eğitim ve öğretim sektörünün gerektirdiği yürürlükteki yasal düzenlemelere uymak ve bunları yerine getirmek, yasal/idari makamların taleplerini karşılamak, olası bir uyuşmazlık halinde gerekli savunmaları yapabilmek ve hak ve alacaklarımızın korunmasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek, açık kanun hükmüne uygun hareket etmek ve şirket olarak haklarımızın kullanılması sağlamak amacıyla başta ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve savcılık gibi adli kurumlar ve kolluk kuvvetleri olmak üzere üçüncü kişilere aktarmaktayız.
 • Bununla birlikte, kişisel verilerinizin Türkiye dışındaki diğer ülkelere aktarımı halinde sizlerin veya Ebeveynlerinizin/Vasilerinizin açık rızasını talep etmekte ve aldığımız bu açık rıza beyanlarına uygun olarak kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmaktayız. Ayrıca bu durumda kişisel verileriniz için uygun koruma düzeyini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaktayız.
 1. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi Nedir?

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileri, Kanun’un 4.maddesinde belirtildiği üzere, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar için artık işlenmeye ve saklanmaya gerek olmaması halinde veya varsa ilgili mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi üzerine imha etmekteyiz.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Öğrencilerimizin ve Ebeveynlerinin/Vasilerinin gizlilik haklarınıza saygı duyuyoruz; bu nedenle, herhangi bir zamanda bizimle irtibat kurarak başta sizinle ilişkili kişisel verilere erişme, hangi kişisel verilerinizin kullanıldığına, veri işleme faaliyetlerine, kişisel verilerinizin aktarıldığı Türkiye veya yurt dışındaki üçüncü kişilere ilişkin bilgi alma, silinmeleri, değiştirilmeleri ve/veya kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler tarafından güncellenmesi de dahil olmak üzere güncellenmelerini talep etme ve işleme faaliyetine son verme (örneğin, kişisel verilerinizi kullanmaya veya üçüncü şahıslarla paylaşmaya son vermemizi isteyebilirsiniz) olmak üzere Kanun’un 11.maddesinde düzenlenen ilgili kişi haklarınızı kullanarak talep edebilirsiniz.

Başta Hizmetler hakkında veya kişisel verilerinizi kullanma amaç ve yöntemlerimiz olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nde belirttiğimiz işleme faaliyetlerine ve diğer bilgilerine ilişkin olarak, herhangi bir sorunuz olması halinde ya da talep veya şikâyette bulunmak isterseniz, lütfen [email protected] adresi üzerinden bizimle irtibat kurunuz. KDK#1238205#v1E

Size verdiğimiz yanıtımızdan tatmin olmazsanız ya da kişisel verilerinizi Kanun başta olmak üzere yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak topladığımıza ve işlediğimize inanmıyorsanız, Kanun’un 14. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizi Koruma Yöntemlerimiz Nelerdir?

Hizmetlerin ve bilgilerinizin güvenliğini sağlamak ve korumak için büyük dikkat ve özen gösteriyoruz. Kullanıcılarımıza ait bilgilerin güvenliğini sağlamak ve bu bilgilerin yetkisiz kullanılmasına engel olmak için mevzuattaki düzenlemelere uyum sağlıyoruz ve sektörde standart olan prosedürleri ve politikaları uyguluyoruz.

Kişisel verileri korumak için Kanun da dahil olmak üzere mevzuat uyarınca gereken tüm makul önlemleri almamıza rağmen, Hizmetlerimize yetkisiz erişen veya Hizmetlerimizi suistimal eden kişilerin eylemlerinden sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz ve bu erişime engel olacağımıza dair aleni, zımni veya başka hiçbir garanti vermiyoruz.

Helen Doron Effective Learning LTD

32, Byron Hill Rd, Harrow-On-The-Hill, Middlesex, HA2 0HY Birleşik Krallık