Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Helen Doron Effective Learning Ltd. (‘’Helen Doron’’), bu web sitesine erişim ve bu web sitesinin kullanımını aşağıdaki hüküm ve koşullara tâbi olarak sunmaktadır:

Helen Doron web siteleri (“Web Siteleri”) ve mobil uygulamaları (“Uygulamalar”) ve ilişkili hizmetler (Web Siteleriyle birlikte, “Hizmet” olarak anılacaklardır) Helen Doron Ltd. (“Helen Doron”, “HD”, “bizi” veya “biz”) tarafından işletilmektedirler. Hizmete erişim ve Hizmeti kullanmak, aşağıdaki Hizmet Şart ve Koşullarına (“Şart ve Koşullar”) tâbidir. Hizmetin herhangi bir parçasına erişmekle veya onu kullanmakla, bu Şart ve Koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu Şart ve Koşullarla bağlı olmayı kabul ettiğinizi beyan ve garanti etmiş sayılacaksınız.

BU ŞART VE KOŞULLARDA, BELİRLİ DURUMLARDA İHTİLÂFLARI ÇÖZMEK İÇİN MÜNFERİDEN TAHKİM YOLUNUN KULLANILMASINI GEREKTİREN BİR ZORUNLU İHTİLÂFLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ KLOZUNUN MEVCUT OLDUĞUNU DA LÜTFEN NOT EDİNİZ.

 1. Bu siteyi kullanmakla, kullanıcılar, Web Sitesine ilk erişmelerinden hemen sonra yürürlüğe girecek olan bu Şart ve Koşullarla kanunen bağlı olacaklarını kabul etmiş sayılacaklardır. Aşağıdaki Şart ve Koşulların hepsiyle kanunen bağlı olmayı kabul etmek istemeyen kullanıcıların bu siteye erişmemeleri ve/veya siteyi kullanmamaları gerekmektedir.
 2. Hizmete kaydolmakla ve Hizmeti kullanmakla ilişkili olarak, (i) kendiniz ve/veya kurumunuz hakkında Helen Doron’un talep edebileceği tüm doğru, güncel, tam ve eksiksiz bilgileri vereceğinizi; (ii) şifrenizin ve hesabınızın güvenliği açısından önem taşıyan diğer bilgilerin gizliliğini koruyacağınızı; (iii) Helen Doron’a verdiğiniz kayıt bilgilerini tutacağınızı ve gerektiğinde hemen güncelleyeceğinizi ve bu bilgileri doğru, güncel, tam ve eksiksiz tutacağınızı ve (iv) hesabınızın her türlü kullanımından ve hesabınız aracılığıyla yapılan tüm işlem ve eylemlerden tamamen ve şahsen sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz. Helen Doron, veri sorumlusu olarak yalnızca kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için uyması gereken teknik ve idari tedbirleri uygulayacaktır ve sizin kendi Hesabınızı yanlış kullanımınızdan veya sağladığınız güncel olmayan, eksik veya hatalı bilgilerden dolayı işlenilen kişisel verileriniz bünyesinde oluşabilecek herhangi bir riskten hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. GENEL İÇERİK
 3. Hizmetlerle ilgili derecelendirmeler, incelemeler, bilgi ve veriler, metinler, fotoğraflar, ses klipleri, görsel işitsel eserler, çeviriler, bilgi kartları veya benzeri malzemelerin (“İçerikler”) sunmanın bir ön koşulu olarak, işbu belgeyle, Helen Doron’a, bu İçerikleri kullanma, çoğaltma, kopyalama, uyarlama, tadil etme, birleştirme, dağıtma, kamuya arz etme, bunlardan türev eserler yaratma ve bu İçerikleri başka eserlerin içine katma haklarını ve ayrıca İçerikleri birden fazla katman vasıtasıyla alt lisans verme hakkını kapsayan ücretsiz, daimi, gayri kabili rücu, dünya çapında geçerli ve üçüncü şahıslara devredilebilecek ve alt lisans verilebilecek bir lisans hakkını ona münhasır olmamak kaydıyla veriyorsunuz ve İçeriklerinizi Hizmetlere sunduktan ve verdikten sonra bu lisansı iptal edemeyeceğinizi de kabul ediyorsunuz. Sizin verdiğiniz İçeriklerin bu Şart ve Koşullarda tanımlandığı ve öngörüldüğü gibi sizin tarafınızdan ve Helen Doron ve başkaları tarafından kullanılabilmesi için gereken tüm kanuni haklara sahip olduğunuzu veya bu hakları almış bulunduğunuzu da beyan ediyorsunuz. Başka kullanıcıların da İçeriklere erişim imkânına sahip olacağını ve ne onların ne de Helen Doron’un İçeriklerin gizliliğini koruma konusunda size veya başka kimselere karşı herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını da biliyor ve kabul ediyorsunuz. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.
 4. HD, bu Şart ve Koşulları herhangi bir zamanda değişiklikleri online olarak ilân etmek suretiyle değiştirebilir, güncelleyebilir veya tadil edebilir. Kullanıcıların HD’nin yaptığı bu değişiklik, güncelleme veya tadilatlardan haberdar olabilmek için bu Şart ve Koşulları düzenli olarak gözden geçirmeleri gerekir. Bir kullanıcının bu değişiklikler, güncellemeler veya tadilatlar ilân edildikten sonra Web Sitesini kullanmaya devam etmesi, onun bu değiştirilmiş, güncellenmiş veya tadil edilmiş Şart ve Koşullarla da kanunen bağlı olduğunu kabul ettiği anlamına gelecektir.
 5. Bu Web Sitesinin içerikleri HD’nin telif haklarına tâbidir. Kullanıcılar bu web sitesi içeriklerini ticari nitelikte olmayan kişisel amaçları haricinde hiçbir amaçla kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz, indiremez, yayımlayamaz, iletemez, kamuya arz edemez ya da başka bir şekilde kullanamazlar. Kullanıcılar, ticari nitelikte olmayan kişisel amaçları haricinde hiçbir amaçla, web sitesi içeriğini uyarlamayacaklarını, tadil etmeyeceklerini ya da bunlardan türev eser üretmeyeceklerini de kabul ederler. Web sitesi içeriğinin diğer her türlü kullanımı HD’nin ön yazılı iznine tâbidir.

UYGUN OLMAYAN KULLANIM

 1. Hizmete veya Hizmet kanalıyla, (i) hakaret içeren, onur kırıcı, suiistimal edici, tehdit içeren, tacizkâr, nefret dolu, saldırgan ya da başka yollarla kanunları ihlâl eden ya da üçüncü şahısların (telif hakları, ticari marka, mahremiyet, gizlilik hakları veya başka kişisel hakları da dâhil) haklarına tecavüz oluşturan ya da (ii) Helen Doron’un kendi şahsi takdirine göre, itiraz edilebilir nitelikte olan ya da başka kişilerin Hizmeti kullanmasını kısıtlayan veya engelleyen ya da Helen Doron’u veya kullanıcılarını ne olursa olsun herhangi bir tipte zarara veya sorumluluğa maruz bırakabilecek olan herhangi bir içerik yüklemeyecek, teşhir etmeyecek veya başka bir yolla sunmayacak veya eklemeyeceksiniz.

HELEN DORON’UN TAZMİNAT HAKLARI

 1. Helen Doron’a ve onun yöneticileri, memurları, çalışanları, yüklenicileri, vekilleri, tedarikçileri, lisans verenleri, külli ve cüz’i haleflerine, Hizmete erişmenizden veya Hizmeti kullanmanızdan, (bu Şart ve Koşulların bir parçası olarak veya başka bir sebeple) yaptığınız herhangi bir yanıltıcı beyan veya açıklamadan, bu Şart ve Koşulların herhangi birisini ihlâl etmenizden ya da bizim size verdiğimiz bir çevirinin ne olursa olsun herhangi bir biçimde ve şekilde yanlış olduğuna, uygun olmadığına veya kusurlu olduğuna dair iddialardan kaynaklanabilecek ne olursa olsun avukatlık ücretleri dahil olmak üzere, her türlü zarar ve kaybı, tazminat talebini, dava sebebini, borç ve yükümlülükleri, mesuliyetleri ve hasarı tazmin edeceğinizi ve onların bu zararlarını gidereceğinizi ve onları bu zararlara karşı koruyacağınızı ve savunacağınızı kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

UYGULAMALARIN LİSANS HAKKI

 1. Bu Şart ve Koşulların hükümlerine tâbi olarak, Helen Doron, size, her Uygulamanın bir kopyasını sadece sizin sahip olduğunuz veya kontrolünüz altında olan bir interaktif kablosuz cihaza konu kodu formunda indirme, kurma ve kullanma haklarını kapsayan, üçüncü şahıslara devredilemeyecek ve size münhasır olmayan bir lisans hakkı vermektedir.  Herhangi bir Uygulamanın tamamının veya bir kısmının kaynak kodunu alamazsınız veya almaya teşebbüs edemezsiniz ya da üçüncü şahısların bu kaynak kodunu almasına veya almaya teşebbüs etmesine izin veremezsiniz ya da herhangi bir Uygulamayı veya onun bir parçasını tersine mühendislik yoluyla çözemezsiniz, kaynak koduna dönüştüremezsiniz, kaynak kodunu oluşturamazsınız ya da tercüme edemezsiniz. Uygulamalardaki ve bunların değişiklikleri, modifikasyonları veya düzeltmelerindeki fikri mülkiyet hakları ve diğer hakların tamamı Helen Doron ve onun lisans verenlerine aittir ve onlarda kalacaktır.
 • Aşağıdaki şart ve koşullar, ancak ve sadece Apple Uygulama Mağazasından alınmış Uygulamaları kullanmanız halinde size uygulanacaktır. Bu Şart ve Koşulların diğer madde ve hükümleri bu paragrafın şart ve koşullarından daha az kısıtlayıcı ise ya da onlarla çelişkili ise ve bu olduğu oranda, sadece Apple Uygulama Mağazasından alınmış Uygulamalar bakımından bu paragrafın daha kısıtlayıcı veya çelişkili olan şart ve koşulları uygulanacaktır. Bu Şart ve Koşulların sadece sizinle Helen Doron arasında geçerli olduğunu ve Apple ile ilgili olmadığını ve Apple firmasının Uygulamalar veya içerikleri için herhangi bir sorumluluğunun mevcut olmadığını biliyor ve kabul ediyorsunuz. Tüm Uygulamaları, Uygulama Mağazası Hizmet Koşullarına uygun kullanmanız gerekmektedir. Apple firmasının Uygulamalar konusunda ne olursa olsun herhangi bir bakım ve destek hizmeti vermekle yükümlü olmadığını da biliyor ve kabul ediyorsunuz. Herhangi bir Uygulamanın ilgili garanti şartlarına uygun olmaması halinde, bu aykırılığı Apple’a bildirebilirsiniz; bu durumda Apple bu Uygulamanın alım fiyatını (varsa) size iade edecektir; ilgili uygulanabilir kanunların izin verdiği azami ölçüler içerisinde, Apple firmasının Uygulamalar konusunda ne olursa olsun başka garanti yükümlülük ve sorumlulukları bulunmayacaktır ve herhangi bir garantiye uymama ve aykırılığa atfedilebilecek her türlü zarar, ziyan, sorumluluk, masraf ve giderler ve tazminat talepleri sadece ve münhasıran bu Şart ve Koşullara tâbi olacaktır. Hem siz hem de Helen Doron, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat: (i) ürün sorumluluğuna dayanan tazminat talepleri; (ii) bir Uygulamanın ilgili uygulanabilir kanunlara veya düzenleyici koşullara uymadığı iddiasına dayanan tazminat talepleri ve (iii) tüketiciyi koruma veya benzeri mevzuata dayanan tazminat talepleri de dâhil olmak üzere sizin veya üçüncü şahısların Uygulamalara dair ya da sizin bir Uygulamadaki zilyetliğiniz ve/veya bir Uygulamayı kullanmanıza ilişkin tazminat taleplerinizi karşılamaktan Apple firmasının sorumlu olmadığını biliyor ve kabul ediyorsunuz. Siz ve Helen Doron, herhangi bir Uygulamanın veya sizin o Uygulamadaki zilyetliğinizin veya o Uygulamayı kullanmanızın üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına tecavüz ettiği iddiasına dayanan üçüncü şahıs tazminat taleplerinde, bu Şart ve Koşulların gerektirdiği ölçüler içerisinde bu fikri mülkiyet hakkına tecavüz iddiasını soruşturmak, gerekli savunmayı yapmak, sulh olmak ve ibra vermekten Apple firmasının değil sadece ve şahsen Helen Doron’un sorumlu olacağını da biliyor ve kabul ediyorsunuz. Herhangi bir Uygulamayı kullanırken ilgili diğer üçüncü şahıs sözleşme koşullarına uymanız gerekmektedir. Siz ve Helen Doron, Apple firmasının ve iştiraklerinin Uygulamalar üzerindeki lisans hakkınıza ilişkin olarak bu Şart ve Koşulların üçüncü şahıs lehtarları olduklarını ve sizin bu Şart ve Koşulları kabul etmeniz üzerine, Apple firmasının bu Şart ve Koşulları sizin aleyhinize bir üçüncü şahıs lehtar sıfatıyla uygulama ve icra etme hakkına sahip olacağını (ve sizin de bu hakkı kabul etmiş addedileceğinizi) biliyor ve kabul ediyorsunuz.
 1. HD, Helen Doron Early English, Helen Doron Teen English (HDTE) veya benzeri başka HD bağlantılı ürün ve hizmetler veya üçüncü şahıslar ve onlarla bağlantılı ürün ve hizmetleri taşıyan isimler, görüntüler ve logolar, HD’nin ve/veya ilgili uygun üçüncü şahısların telif hakkı, tasarım hakkı, ticari markaları ve patentlerine tâbidir. Bu Şart ve Koşulların hiçbir hükmü, HD’ye veya başka üçüncü şahıslara ait olan telif hakkı, tasarım hakkı, ticari markalar veya patentleri kullanma hakkını veya lisansını zımnen, zımni icazet verme yoluyla veya başka bir yolla vermemektedir ya da verdiği anlamına gelecek şekilde yorumlanamaz.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LİNKLERİ, SİTELERİ VE HİZMETLERİ

 1. Hizmet, Helen Doron’a ait olmayan veya onun kontrolü altında olmayan üçüncü şahıs web sitelerine, reklamcılarına, hizmetlerine, özel tekliflerine veya benzeri başka olaylara veya etkinliklere linkler verebilir ve içerebilir. Bu üçüncü şahıs siteleri, bilgileri, materyalleri, ürünleri veya hizmetleri için hiçbir sorumluluk üstlenmiyoruz veya kabul etmiyoruz. Helen Doron’dan üçüncü şahıs web sitelerine, hizmetlerine veya içeriklerine erişmeniz halinde, bu Şart ve Koşulların ve bizim Gizlilik Politikamızın sizin bu siteleri kullanmanıza uygulanmayacağını da bildiğiniz varsayılacaktır. Sizin üçüncü şahıs web sitelerini, hizmetlerini veya içeriklerini kullanmanızdan doğabilecek zarar veya ziyan için Helen Doron’un doğrudan doğruya veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü tutulmayacağını da açıkça biliyor ve kabul ediyorsunuz.
 2. Hizmet, İçeriğe ya da Hizmetle ilgili bilgilere ya da başka bilgilere hedeflenebilecek reklâmları da içerebilir. Helen Doron’un Hizmet hakkında yaptığı reklâmların tipleri ve içerikleri ileride değiştirilebilir. Helen Doron’un size Hizmete erişme ve Hizmeti kullanma hakkını vermesi karşılığında, Helen Doron’un ve onun üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarının sizin veya başkalarının sunduğu içerik veya bilgilerin gösterilmesine ilişkin ilân ve reklâmlar yapabileceklerini kabul ediyorsunuz.
 3. Kullanıcılar, web sitesini sadece yasal amaçlarla ve başka bir kimsenin web sitesini kullanma ve web sitesinden istifade etme haklarını kısıtlamayacak, engellemeyecek veya bu haklara tecavüz etmeyecek tarz ve yollarla kullanacaklarını kabul ederler. Yasaklanan davranış ve eylemler şunları da içermektedir: herhangi bir kimseyi taciz etmek ya da onda rahatsızlık veya üzüntüye sebep olmak; müstehcen veya saldırgan içerikler iletmek ya da web sitesi içinde normal bilgi ve diyalog akışını kesmek ve akışına engel olmak.
 4. HD ve/veya HD bağlı şirketleri, ürünleri ve hizmetleri (ya da üçüncü şahıs ürünleri ve hizmetleri) hakkında ve onlarla ilgili bilgiler, isimler, imajlar, resimler, logolar ve ikonlar da dâhil web sitesinin içeriği; tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk, üçüncü şahıs haklarına tecavüz etmeme, uyumluluk, güvenlik ve doğruluğa ilişkin zımni garantiler de dâhil olmak üzere uygulanabilir kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde alenen veya zımnen yapılmış herhangi bir garanti, tekeffül veya beyan verilmeksizin “OLDUĞU GİBİ” ve “BULUNDUĞU HALDE” esasında verilmekte ve sunulmaktadır.
 5. İlgili uygulanabilir kanunların izin verdiği azami ölçüler içerisinde, siteyle veya sitede bulunan materyallerle ilgili ve bağlantılı zararlar için site kullanıcılarına karşı ya da bir site kullanıcısı aracılığıyla talepte bulunan üçüncü şahıslara karşı HD sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaktır. Aşağıda sayılan zarar ve ziyandan da (bu zarar ve ziyan öngörülebilir nitelikte olsun ya da olmasın, bilinsin ya da bilinmesin) HD kesinlikle ve hiçbir durumda sorumlu tutulmayacaktır:
 6. veri kaybı;
 7. gelir veya beklenen kâr kaybı;
 8. iş kaybı;
 9. fırsat kaybı;
 10. şerefiye kaybı veya itibar zararları;
 11. üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zararlar; ya da
 12. eylemin cinsi, biçimi ve niteliğine bakılmaksızın, web sitesinin kullanılmasından kaynaklanan dolaylı, netice kabilinden veya özel ve arızi zararlar veya cezai tazminat.
 13. HD, web sitesi içeriğinde bulunan fonksiyonların kesintisiz veya hatasız olacağına, olası hata ve kusurların düzeltileceğine ya da kendisinin sunduğu web sitesi ve sunucuda virüs veya böcek bulunmadığına dair herhangi bir garanti vermemektedir.
 14. Site kullanıcıları, web sitesine veya HDEE portalına (metin, fotoğraf, grafik ve ses veya görüntü kayıtları da dâhil) katkılarını sunmaya davet edilebilirler. Kullanıcılar, bahsi geçen katkılarını sunmakla, HD’ye, HD’nin Gizlilik Politikasında öngörülen gizlilik kısıtlamalarına uygun olarak, bu katkılarda mevcut olabilecek hakların geçerlilik süresinin tamamı boyunca, dünya çapında bu katkılarını kullanma, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayınlama, tercüme etme, bunlardan türev eserler üretme, dağıtma, icra etme, oynatma, kamuya arz etme ve bunlarla ilişkili tüm telif ve kamuya arz haklarını kullanma ve/veya bu katkıları halen bilinmekte olan veya ileride geliştirilen herhangi bir medyadaki başka eserleri katma ve dâhil etme haklarını kapsayan daimi, ücretsiz ve üçüncü şahıslara alt lisans verilebilecek bir lisans hakkını ona münhasır olmamak şartıyla vermiş addedileceklerini de kabul ederler. HD’ye yukarıda sayılan hakları vermemeyi seçen kullanıcılardan web sitesine katkı sunmamaları istenmektedir.
 15. Paragraf 9 hükümlerine ek olarak, web sitesine katkılarını sunmakla, kullanıcılar:
 16. bu katkıların kullanıcının kendisine ait orijinal eseri olduğunu;
 17. katkıyı sunan kullanıcının bu katkıları yukarıda belirtilen tüm amaç ve gayelerle HD’ye sunma ve verme hakkına sahip bulunduğunu;
 18. bu katkıların onur kırıcı ve karalayıcı olmadığını;
 19. bu katkıların kanunlara aykırı olmadığını;
 20. kullanıcının yukarıda verdiği garantilerini ihlâl etmesi nedeniyle HD’nin maruz kalabileceği kanuni ücretler, zarar ve ziyan veya diğer masraflarının HD’ye tazmin edileceğini ve
 21. yukarıda belirtilen amaçlarla web sitesine sunma ve web sitesinde yayınlama konusunda bu katkılar üzerindeki manevi haklarının tümünden feragat ettiklerini de

beyan, tekeffül ve garanti etmiş sayılacaklardır.

 1. Kullanıcılar, web sitesi forumunda ne olursa olsun herhangi bir cins ve nitelikte onur kırıcı, karalayıcı veya yasadışı materyaller sunamaz veya veremez. Bu materyaller metin, görüntü ve ses veya video programlarını kapsar.
 2. Herhangi bir yasadışı fiil ika etmek veya bir yasadışı eylemi teşvik etmek amacıyla materyal ve katkı sunmak kesinlikle yasaktır.
 3. Sunulan tüm materyal ve katkıların katkıda bulunan kullanıcıya ait orijinal eserler olmaları gerekir. Kullanıcılar, başkalarından intihal edilmiş malzemeler sunamazlar. Benzer şekilde, kullanıcılar üçüncü şahısların telif hakkı, ticari markalar, ticari sırlar, patent hakları, mahremiyet, yayın, şahsi haklar veya şahsa bağlı haklar da dâhil haklarını ihlâl edemez veya bu haklarına tecavüz edemezler.
 4. Web sitesinin katkı alanlarında ifade edilen görüşler, bu katkıyı sunan kişilerin şahsi görüşleridir ve HD’nin görüşlerini yansıtmıyor olabilirler.
 5. Bir yetkili mahkemenin veya başka adli otoritenin bu Şart ve Koşullardan birinin ifa edilemez nitelikte olduğuna karar vermesi halinde, o hükümler zorunlu olan asgari ölçüde bu metinden çıkartılmış sayılacak ve bu Şart ve Koşulların kalan hükümleri aynen ve tam geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır.
 6. Detaylı bilgi için üçüncü şahıs sitelerini (ve varsa aydınlatma metinlerini) inceleyiniz.

HELEN DORON TARAFINDAN HERHANGİ BİR BEYAN, TEKEFFÜL VEYA GARANTİ VERİLMEDİĞİ

 1. HELEN DORON’UN SİZE VERDİĞİ VEYA SAĞLADIĞI TÜM GÖRÜNTÜLER, SES DOSYALARI VE DİĞER İÇERİKLER VE DİĞER HER TÜRLÜ BİLGİ, MAL VE HAKLAR DA DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMET SİZE “OLDUĞU GİBİ” ESASINDA VERİLMEKTEDİR. HELEN DORON VE TEDARİKÇİLERİ, HİZMET HAKKINDA ALENEN VEYA ZIMNEN NE OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR BEYAN, TEKEFFÜL VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİRLER VE TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINA TECAVÜZ ETMEME GARANTİLERİ DE DÂHİL TÜM BU TİP BEYAN, TEKEFFÜL VEYA GARANTİLERİ ŞİMDİDEN AÇIKÇA REDDETMEKTEDİRLER. YUKARIDAKİ HÜKMÜN GENEL GEÇERLİLİĞİNİ KISITLAMAKSIZIN VE SINIRLANDIRMAKSIZIN, HELEN DORON, DOĞRULUK, HİZMETİN EMRE AMADELİĞİ, TAM VE EKSİKSİZLİĞİ, BİLGİSEL İÇERİĞİ, HATASIZ ÇALIŞMASI, KULLANIMDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINA TECAVÜZ ETMEME KONULARINDA NE OLURSA OLSUN HİÇBİR BEYAN, TEKEFFÜL VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. TALEBİN EN YÜKSEK SEVİYEDE OLDUĞU, SİSTEM GÜNCELLEME VE VERSİYON YÜKSELTME YAPILAN, ARIZALARIN VUKU BULDUĞU YA DA PROGRAMLI VEYA PROGRAMSIZ BAKIM YAPILAN DÖNEMLERDE VEYA BENZERİ BAŞKA SEBEPLERLE HİZMETE ERİŞİM VE HİZMETİN KULLANIMININ MÜMKÜN OLMADIĞI ZAMANLAR OLABİLİR. ANCAK BAZI ÜLKELER BU TİP ZIMNİ GARANTİLERİN DIŞLANMASINA İZİN VERMEZLER; BU TİP ÜLKELERDE YUKARIDA BELİRTİLEN İSTİSNA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

ZARAR TİP VE CİNSLERİNİN SINIRLANDIRILMASI / SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 1. HELEN DORON, BU TİP ZARARLARIN OLABİLECEĞİ HELEN DORON’A ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN VE FAKAT HİZMETİN KULLANIM KAYBI, YANLIŞ SONUÇLAR, KÂR KAYBI, İŞ KESİNTİSİ YA DA VERİLERİN KAYBOLMASI VEYA BOZULMASINDAN VEYA VERİLERİN YANLIŞ HALE GETİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR YA DA BİLGİSAYARLAR, YAZILIM, MODEMLER, TELEFONLAR VEYA BAŞKA EŞYALARIN GÖRDÜĞÜ HASARLAR SEBEBİYLE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN YAPABİLECEKLERİ TALEPLER VEYA İKAME HİZMETLERİN MALİYETİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE, HİZMETE VEYA HERHANGİ BİR KISMINA ERİŞİM YA DA HİZMETİN VEYA BİR KISMININ KULLANILMASI YA DA HİZMETE VEYA BİR KISMINA ERİŞİLEMEMESİ YA DA HİZMETİN VEYA BİR KISMININ KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BU SEBEPLERLE İLİŞKİLİ DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA NETİCE KABİLİNDEN ZARARLAR VEYA CEZAİ TAZMİNAT İÇİN SİZE KARŞI VEYA (SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, OBJEKTİF SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR HUKUKİ TEORİYE DAYANARAK) SİZİN ARACILIĞINIZLA TALEPTE BULUNAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI YÜRÜRLÜKTE BULUNAN UYGULANABİLİR MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA AKSİ ÖNGÖRÜLMEDİĞİ MÜDDETÇE KESİNLİKLE VE HİÇ BİR DURUMDA SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. EYLEM TİPİ, CİNSİ VE BİÇİMİNE BAKILMAKSIZIN VE NE OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR SEBEPLE HELEN DORON’UN SİZE VEYA SİZİN ARACILIĞINIZLA TALEPTE BULUNAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI TOPLAM SORUMLULUĞU 10.000 AMERİKAN DOLARIYLA SINIRLIDIR. BU TUTAR, MUTLAK TOPLAM SINIRDIR. BU ŞART VE KOŞULLAR KAPSAMINDA BİRDEN FAZLA TAZMİNAT TALEBİNİN YAPILMASI BU SINIRI ARTIRMAYACAKTIR.

FESİH

 1. Helen Doron, herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple sizin Hizmete erişim ve Hizmeti kullanma hakkınızı derhal sona erdirebilir; bu durumda ve o andan itibaren artık Hizmeti kullanma hakkınız kalmayacaktır. Herhangi bir zamanda Hizmet vasıtasıyla verilen talimatları izleyerek Helen Doron hesabınızı kapatabilirsiniz. Bu Şart ve Koşulların Helen Doron’un ayni haklarının korunmasına ve kullanılmasına ilişkin hükümleri, sizin beyan ve garantileriniz, beyan ve garantilerden doğan sorumlulukların reddi, ibra ve tazminat sorumlulukları, sorumluluğun sınırlandırılması ve zarar tip ve cinsleri, veri ve bilgilerin sahipliği, uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme ve muhtelif hükümleri bu tip iptal ve fesihlerden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

 1. Bu Şart ve Koşullar ve bunların konusu ve Helen Doron’un ve sizin bu Şart ve Koşullardan doğan haklarınız ve ayrıca, bu Şart ve Koşullardan doğan veya bunlarla ilgili talepler, dava sebepleri veya ihtilâflar (“talepler”), sizin menşe ülkenizin hangisi olduğuna ya da Hizmete nerede eriştiğinize bakılmaksızın ve o ülkenin veya başka ülkelerin kanunlar çatışması kurallarına bakılmaksızın, İngiliz kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacak ve uygulanacaktır.

Bu Şart ve Koşullar ve bunların konusu ile ilgili ve bunlardan kaynaklanan ihtilafların çözümü bakımından İngiliz Mahkemeleri (Londra) yetkili olacaktır.

 

DİL

 1. Bu Sözleşmenin orijinali İngilizce (ABD) dilinde kaleme alınmıştır. Bu Sözleşmenin çeviri metinleri ile İngilizce versiyon arasında bir çelişki bulunması halinde, İngilizce versiyon esas alınacaktır.

MUHTELİF HÜKÜMLER

 1. Bu Şart ve Koşullar, Helen Doron ile sizin aranızda işbu konu hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Helen Doron’un veya sizin herhangi bir somut durumda bu Şart ve Koşulların herhangi bir hükmünü uygulamamanız veya bir ihlâl karşısında sahip olduğunuz hakları kullanmamanız o şart veya koşuldan ya da daha sonraki ihlâllerden de feragat ettiğiniz anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz. Helen Doron, bu Şart ve Koşullardan doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara kayıtsız şartsız devredebilir. Bu Şart ve Koşullar hem Helen Doron’u ve sizi hem de Helen Doron’un ve sizin külli ve cüz’i haleflerini bağlayacak ve hem Helen Doron’un ve sizin hem de Helen Doron’un ve sizin külli ve cüz’i haleflerinizin yararına hüküm ifade edecektir.

© 1997 – 2023 Helen Doron Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.